Display Order by Show
Library » authors: Rogaev EI
Items 1 - 1 of 1.
Complete mitochondrial genome and phylogeny of pleistocene mammoth Mammuthus primigenius
Rogaev EI, Moliaka YK, Malyarchuk BA, Kondrashov FA, Derenko MV, Chumakov I, Grigorenko AP
PLOS Biology (2006)
Category: evolution, mitochondrial DNA, paleogenomics ¤ Added: Feb 22nd, 2006 ¤ Rating: ◊◊