Display Order by Show
Library » authors: Popova EN
Items 1 - 1 of 1.
Effect of oxidative stress on dynamics of mitochondrial reticulum.
Pletjushkina OY, Lyamzaev KG, Popova EN, Nepryakhina OK, Ivanova OY, Domnina LV, Chernyak BV, S...
Biochemica et Biophysica Acta (2006)
Category: mitochondria, mitochondria-morphology, oxidative stress ¤ Added: Jan 31st, 2008 ¤ Rating: ◊◊